Get Fit The Right Way สร้างขึ้นจากผู้ที่รักการออกกำลังกาย
อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง

บทความ

บทความนี้พูดถึงประโยชน์ของเชือกกระโดด เหมาะกับใคร ใครไม่ควรทำ และถ้าอยากจะเริ่มฝึกกระโดดเชือก ควรจะเริ่มยังไงดี

เมื่อ 12 Oct 2020 | อ่านแล้ว 350 ครั้ง

ประโยชน์ของการออกกำลังกายไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ยังมีอีกหลายอย่างที่การออกกำลังกายให้เราได้

เมื่อ 28 Sep 2020 | อ่านแล้ว 357 ครั้ง

ท่าออกกำลังกาย

Band Drag Curl

ระดับ
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 963 ครั้ง
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 877 ครั้ง

Lying Toe Touch

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 840 ครั้ง
เมื่อ 21 May 2020 | ดูแล้ว 624 ครั้ง
กรุณารอสักครู่ ...
Loading...