เงื่อนไขการใช้เว็บ

ท่านทราบดีว่าการออกกำลังกายอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยทางร่างกายหากปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ท่านยังรับทราบด้วยว่า Fit-D ( Fit-D คือ Fit-D , Fit-D.com,คณะผู้จัดทำ) ได้แนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้อุปกรณ์ใดๆ เข้าร่วมโปรแกรมหรือกิจกรรมออกกำลังกายใดๆ หรือเข้าร่วมโปรแกรมควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมอาหารใดๆ ไม่ว่า Fit-D จะเป็นผู้แนะนำโปรแกรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ท่านทราบดีว่าคำแนะนำจาก Fit-D หรือบุคลากรของ Fit-D นั้นไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดในเครือ Fit-D ถือว่าท่านได้ยอมรับว่าจะไม่ให้ Fit-D ตัวแทน ผู้รับโอน บริษัทสาขา ผู้เช่าช่วง ลูกจ้าง ผู้รับใบอนุญาต และพนักงาน (“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”) ได้รับผลเสียจากการกระทำ การฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย อาการบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายผิดวิธี การใช้เทคนิคการออกกำลังกายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างไม่เหมาะสม หรือความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากข้อมูลใดๆที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต หรือด้วยวิธีอื่นใดที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลัง ท่านยอมรับว่าท่านได้มีโอกาสและได้ปรึกษาแพทย์แล้วก่อนการยอมรับข้อตกลงนี้ ท่านได้ยอมรับ ณ ที่นี้ว่าจะไม่ให้ Fit-D รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Fit-D ทั้งหมด ได้รับผลเสียจากการกระทำ การฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย อาการบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากอาการบาดเจ็บบาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน อันเป็นผลมาจากการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน

ไม่รับประกัน

Fit-D ไม่รับประกันในกรณีใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถหรือความเหมาะสมของผู้ค้าสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ

การใช้ไซต์ สินค้าหรือบริการใดๆของ Fit-D ที่เสนอบนไซต์เหล่านั้น (เรียกรวมกันว่า “การบริการ”) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง” เหล่านี้) Fit-D อาจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะแสดงบนไซต์ของ Fit-D เมื่อท่านใช้ไซต์ของ Fit-D ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆที่ Fit-D กระทำ

การบริการบางอย่างอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติม การใช้การบริการเหล่านั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติมเหล่านั้นซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงด้วยการอ้างอิง หากข้อตกลงหลักไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติมให้ยึดบทบัญญัติของเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นสำคัญ

Fit-D มีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ที่จะกระทำการใดๆที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ด้วยดุลยพินิจของทาง Fit-D แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเมื่อใดหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • - จำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงการบริการของ Fit-D ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน
 • - เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการของ Fit-D ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน
 • - ปฏิเสธ เคลื่อนย้าย หรือลบข้อมูลใดๆที่ท่านได้ส่งมายังไซต์ของ Fit-D ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
 • - ยกเลิกหรือลบบัญชีของท่าน รวมทั้งข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีของท่าน
 • - สร้างวิธีปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของ Fit-D

ท่านยอมรับว่า Fit-D จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามอื่นใดสำหรับสิ่งที่เกิดจากการกระทำใดๆเหล่านี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการบริการของ Fit-D อาจรวมไปถึงการสื่อสาร อาทิเช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการและข้อความที่เกี่ยวกับการจัดการจากทาง Fit-D หรือหุ้นส่วนของ Fit-D การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ท่านไม่สามารถปฏิเสธการรับข้อความเหล่านี้ได้ และท่านยังทราบดีว่าการบริการของ Fit-D อาจรวมไปถึงการโฆษณาต่างๆด้วย

เนื้อหาบนไซต์ของ Fit-D

ไซต์ของ Fit-D ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย Fit-D พนักงาน และหุ้นส่วนทางธรุกิจ เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Fit-D รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก รูปภาพ ภาพประกอบ เครื่องหมาย โลโก้ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ และภาพเคลื่อนไหวแฟลช (Flash animation) อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของ Fit-D ท่านไม่อาจนำวัสดุหรือเนื้อหาใดๆบนไซต์ของ Fit-D ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไปดัดแปลง เผยแพร่ ถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการโอนถ่ายหรือจำหน่าย ทำซ้ำ เป็นต้นแบบในการสร้างผลงานอื่นๆ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อวัสดุทั้งหมดที่ท่านได้อัพโหลด โพสต์ ถ่ายทอด หรือทำให้ปรากฏบนไซต์ของ Fit-D ("เนื้อหาของท่าน") ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์อย่างเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโดยส่วนตัว ท่านรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของท่านทั้งหมด ณ ที่นี้ ท่านได้อนุญาตและมอบสิทธิให้ Fit-D เครือข่ายของ Fit-D และหุ้นส่วนของ Fit-D นำเนื้อหาของท่านและเนื้อหาของท่านที่ตามมาภายหลัง ไปใช้ ทำซ้ำ เป็นต้นแบบในการสร้างผลงานอื่นๆ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน เปิดเผยต่อสาธารณชน ถ่ายโอน ถ่ายทอด และเผยแพร่โดยไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว และสามารถนำไปอนุญาตต่อได้ เพื่อ (ก) แสดงเนื้อหาของท่านบนไซต์ของ Fit-D (ข) เผยแพร่เนื้อหาของท่านให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการ ผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางสื่ออื่นๆ และ/หรือ (ค) จัดเก็บเนื้อหาของท่านในฐานข้อมูลระยะไกลซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยมีค่าบริการ การอนุญาตนี้บังคับครอบคลุมถึงการเผยแพร่และการจัดเก็บเนื้อหาของท่านในทุกรูปแบบ ทุกสื่อ หรือทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาขึ้นในภายหลัง

ไซต์ของ Fit-D มีทั้งเนื้อหาที่ Fit-D สร้างขึ้นเองและเนื้อหาที่ได้จากบุคคลที่สาม เนื้อหาเหล่านี้รวมไปถึงการรีวิวสินค้า เอกสารราชการ และราคาหุ้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มอบให้โดยคู่สัญญาอื่นๆนอกจาก Fit-D อาทิเช่น ลักษณะสินค้า ข้อมูลจำเพาะ ราคา ความพร้อมของสินค้า และประสิทธิภาพ Fit-D ไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาบนไซต์ของ Fit-D และท่านไม่อาจเชื่อถือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาเหล่านี้ได้ ทาง Fit-D จะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์ของผู้ใช้ในการแสดงความคิดเห็น บนกระดานข้อความ หรือในการให้คำแนะนำและติชมบนไซต์ของ Fit-D โดยไม่มีข้อกำจัด

ท่านอาจพบเจอเนื้อหาที่ท่านรู้สึกว่าขุ่นเคือง หยาบคาย ไม่น่าพอใจ หรือเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และท่านยินดีรับทุกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาเหล่านั้น ทาง Fit-D มีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ในการลบเนื้อหาใดๆที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงหรือไม่น่าพอใจด้วยดุลยพินิจของ Fit-D แต่เพียงผู้เดียว

ไซต์ สินค้า และการบริการจากบุคคลที่สาม

ไซต์ของ Fit-D บรรจุลิงค์เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตกับไซต์อื่นๆของบุคคลที่สาม การเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละไซต์แสดงไว้ ถ้ามี Fit-D ไม่มีอำนาจควบคุมไซต์ที่ไม่ใช่ของ Fit-D และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนไซต์เหล่านั้น การที่เนื้อหาหรือลิงค์ใดๆจากบุคคลที่สามผนวกกับไซต์ของ Fit-D ไม่ได้หมายความว่า Fit-D สนับสนุนเนื้อหาหรือไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ

สินค้าหรือบริการใดๆก็ตามที่ Fit-D รีวิว แสดงรายการ หรือโฆษณาบนไซต์ของ Fit-D Fit-D ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเหล่านี้ การติดต่อหรือการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม รวมทั้งธุรกรรมในการชำระค่าใช้จ่ายและขนส่งสินค้าถือเป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลที่สามเท่านั้น ท่านยอมรับว่า Fit-D ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากธุรกรรมใดๆที่ท่านได้ทำกับบุคคลที่สาม คำถาม คำร้องทุกข์ หรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายที่เหมาะสม

การบริการที่มีค่าธรรมเนียมของ Fit-D

บริการบางประเภทมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ซึ่งเงื่อนไขได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเฉพาะซึ่งสามารถดูอ่านได้จากหน้าเว็บที่ให้มีการบริการนั้นๆอยู่ ท่านยอมรับที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ก่อไว้ ค่าธรรมเนียมที่อ้างอิงไว้ทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินบาทไทย เว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงจำนวน เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกำหนด หรือคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งประกาศหากกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ร้องขอ คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถชำระได้ตามข้อตกลงการชำระเงินซึ่งมีผล ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้นสามารถเริ่มชำระได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทุกอย่างที่บริษัทรวบรวมจากท่าน อาทิเช่น ข้อมูลการลงทะเบียนและบัตรเครดิต อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fit-D โปรด คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดของ นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปฏิบัติตนของท่านบนไซต์ของ Fit-D

ท่านจะมอบข้อมูลลงทะเบียนที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์ให้แก่ Fit-D เมื่อ Fit-D ร้องขอจากท่าน ท่านจะอัพเดตข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์โดยทันที หาก Fit-D ออกรหัสผ่านให้ท่าน ท่านไม่อาจเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ ท่านไม่อาจใช้รหัสผ่านของผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ท่านยอมรับที่จะแจ้งให้ Fit-D ทราบโดยทันทีหากมีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการคุกคามความปลอดภัยอื่นๆ ท่านยังยอมรับที่จะออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านทุกครั้งหลังใช้บริการในแต่ละครั้ง ทาง Fit-D จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้

เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์และบริการของ Fit-D ถือเป็นสมบัติของ Fit-D และหุ้นส่วนทางธรุกิจ ท่านยอมรับที่จะไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง ให้เช่า ให้กู้ จำหน่าย โอนสิทธิ์ แจกจ่าย ถอดรหัสโปรแกรมด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ มอบสิทธิในการเรียกร้องเอาจากหลักประกัน หรือโอนสิทธิ์ด้วยวิธีอื่นใดกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์และบริการของ Fit-D ท่านยอมรับที่จะไม่ดัดแปลงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์ของ Fit-D ไม่ว่าจะในวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตามเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกดัดแปลงแล้วนั้น รวมไปถึงการดัดแปลงเพื่อเข้าถึงไซต์ของ Fit-D โดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยไม่มีข้อจำกัด)

ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์ของ Fit-D โดยไม่จำกัดถึงข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้

 • - หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยทางใดทางหนึ่ง
 • - ลงข้อความ โพสต์ อัพโหลด ส่งอีเมล์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ (เรียกรวมกันว่า “ถ่ายทอด”) เนื้อหาใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ ลามกอนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • - ถ่ายทอดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ไซต์ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือเครื่องมือโทรคมนาคมของบริษัท
 • - โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • - ถ่ายทอดแบบสำรวจ การประกวดแข่งขัน แชร์ลูกโซ่ สแปม วัสดุโฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอ หรือจดหมายลูกโซ่
 • - ดาว์นโหลดไฟล์ใดๆที่คุณทราบหรือควรทราบด้วยหลักเหตุผลว่าไม่สามารถได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ปลอมแปลงหรือลบส่วนแสดงความเป็นเจ้าของใดๆของผู้ประพันธ์ ประกาศทางกฎหมายหรืออื่นๆ หรือการแต่งตั้งความเป็นเจ้าของ หรือฉลากแสดงแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นๆ
 • - จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้ท่านอื่นจากการใช้หรือได้รับความเพลิดเพลินจากการใช้พื้นที่สาธารณะภายในไซต์ของ Fit-D
 • - รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ท่านอื่น
 • - แทรกแซงหรือรบกวนไซต์ เซิร์ฟเวอร์ Fit-D
 • - ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนของ Fit-D หรือกล่าวอวดอ้างหรือหลอกลวงหุ้นส่วนของท่านด้วยบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 • - ปลอมแปลงหัวเรื่อง หรือสร้างตัวระบุหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะอำพรางเนื้อหาต้นฉบับใดๆซึ่งถูกถ่ายทอดบนไซต์ของ Fit-D หรือเพื่อจัดการกับสถานการณ์แสดงตนของท่านบนไซต์ของ Fit-D
 • - กระทำการใดๆที่สร้างภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของ Fit-D มากเกินไปหรือไม่เหมาะสม
 • - มีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายทุกชนิด

ท่านยอมรับที่จะใช้บริการกระดานข่าว ห้องสนทนา กรุ๊ปข่าว กระดานสนทนา ชุมชน และ/หรือเครื่องมือสื่อสารหรือส่งข้อความของ Fit-D (เรียกรวมกันว่า “กระดานสนทนา”) เพื่อรับส่งข้อความและวัสดุที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับกระดานสนทนานั้นๆเท่านั้น หากท่านเลือกชื่อผู้ใช้ที่ ด้วยดุลยพินิจของ Fit-D แต่เพียงผู้เดียว เห็นว่าลามกอนาจาร หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือชื่อผู้ใช้ที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการดูหมิ่นหรือการเหยียดหยามผู้อื่น ทาง Fit-D ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของท่าน ลบโพสต์ของท่านจากไซต์ของ Fit-D ปฏิเสธการเข้าใช้ไซต์ของ Fit-D หรือการรวมกันใดๆของตัวเลือกเหล่านี้โดยอัตโนมัติและไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเข้าถึงไซต์ของ Fit-D โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นการละเมิดกฎหมาย ท่านยอมรับที่จะไม่เข้าถึงไซต์ของ Fit-D โดยวิธีอื่นใดนอกจากผ่านทางอินเทอร์เฟสที่ Fit-D จัดไว้ให้สำหรับการเข้าสู่ไซต์ของ Fit-D โดยเฉพาะ ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอเจ้นท์ หุ่นยนต์ สคริปต์ หรือสไปเดอร์ เพื่อเข้าถึง เฝ้าดู หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ Fit-D ยกเว้นวิธีการอัตโนมัติต่างๆที่ Fit-D ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า

การใช้งานไซต์ของ Fit-D อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่จำกัดสิทธิของ Fit-D ที่จะทำตามคำร้องจากทางรัฐบาล ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของ Fit-D โดยท่าน

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Fit-D และพนักงานทุกคน ผู้บริหาร เจ้าของ ลูกจ้าง ตันแทน ผู้ให้ข้อมูล บริษัทในเครือ หุ้นส่วน และผู้ออกใบอนุญาต (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาฝ่าย Fit-D ”) จากหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ที่เกิดจากคู่สัญญาฝ่าย Fit-D ด้วยการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิสาธารณะหรือสิทธิส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผลมาจาก

 • - การใช้งานไซต์ของ Fit-D
 • - การใช้หรือการถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม
 • - เนื้อหา คุณภาพหรือประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ท่านลงไว้ในไซต์ของ Fit-D
 • - การที่ท่านเชื่อมต่อมายังไซต์ของ Fit-D
 • - การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ
 • - การละเมิดสิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด

ทาง Fit-D ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบด้วยค่าใช้จ่ายของ Fit-D ต่อการปกป้องและควบคุมกรณีพิพาทใดๆที่ท่านถูกร้องขอให้เรียกค่าเสียหายจาก Fit-D และท่านยอมรับที่จะให้ความร่วมมือแก่การปกป้องข้อเรียกร้องเหล่านี้ของ Fit-D

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

Fit-D ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการลบ ความผิดพลาดในการจัดเก็บ การส่งผิดพลาด หรือการส่งไม่ตรงเวลาของข้อมูลหรือวัสดุใดๆ Fit-D ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆต่ออันตรายที่เกิดจากการดาว์นโหลดหรือการเข้าถึงข้อมูลหรือวัสดุใดๆบนอินเตอร์เน็ตผ่านผลการค้นหาจากไซต์ของ Fit-D Fit-D ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆจากการหยุดให้บริการใดๆซึ่งเกิดจากการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในไซต์ของ Fit-D ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของ Fit-D (รวมไปถึงโทรคมนาคม โฮสติ้ง และผู้จ่ายพลังงาน) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของ Fit-D สภาพธรรมชาติ สงคราม ความไม่สงบทางการเมือง หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Fit-D และหากท่านได้สมัครหนึ่งบริการต่างๆของ Fit-D ที่มีค่าธรรมเนียม ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนจากผลของเหตุการณ์ต่างๆที่ได้กล่าวมานี้

Fit-D ไม่รับประกันว่าไซต์ของ Fit-D จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ Fit-D ไม่รับประกันในส่วนของเนื้อหาบนไซต์ของ Fit-D ไซต์ของ Fit-D และเนื้อหาในไซต์ถูกเผยแพร่ด้วยหลัก “ตามที่เป็นอยู่ ตามที่มีอยู่”วัสดุใดๆที่ท่านดาว์นโหลดหรือได้รับผ่านทางไซต์ของ Fit-D ด้วยวิธีอื่นๆถือเป็นการกระทำโดยดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเกิดจากการดาว์นโหลดข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว Fit-D และคณะผู้จัดทำไม่รับประกันว่า (ก) ไซต์ของ Fit-D จะตอบสนองต่อความต้องการของท่าน (ข) ไซต์ของ Fit-D จะไม่ถูกรบกวน ตรงต่อเวลา ปลอดภัย หรือ ปราศจากข้อผิดพลาด (ค) ผลที่อาจได้รับจากการใช้ไซต์ของ Fit-D จะถูกต้องและน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ เนื้อหา หรือวัสดุใดๆที่ท่านซื้อหรือได้รับผ่านไซต์ของ Fit-D จะตรงกับความคาดหวังของท่าน (จ) ข้อผิดพลาดใดๆจะได้รับการแก้ไข Fit-D ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การบริการ เครื่องมือ สินค้า หรือทรัพย์สินใดๆของ Fit-D รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกันความสามารถทางการค้าหรือ การไม่ละเมิดหรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ท่านยอมรับที่จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนของคุณภาพและประสิทธิภาพของไซต์ และความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนไซต์

Fit-D ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ โดยพิเศษ หรือที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้ไซต์ของ Fit-D แม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นก็ตาม

บททั่วไป

Fit-D อาจถูกร้องขอโดยกฎหมายเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์บางอย่าง ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อบริษัทโพสต์บนไซต์หรือส่งไปหาท่านผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถอัพเดตอีเมล์แอดเดรสของท่านได้ผ่านทางหัวข้อ บริการ ซึ่งท่านได้กรอกข้อมูลติดต่อของท่านไว้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ Fit-D ทาง Fit-D จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบได้

การที่ Fit-D ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติในข้อตกลงเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

ท่านยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือข้อตกลงเหล่านี้ต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องนั้นๆเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะถือว่าข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องนั้นๆเป็นที่สิ้นสุดถาวร แม้ว่าจะขัดกับบทกฎหมายใดก็ตาม

ข้อตกลงเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้โดยการอ้างอิง ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Fit-D และควบคุมการใช้งานไซต์ของท่าน

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายให้ใช้บทบัญญัติที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งมีเจตนาใกล้เคียงกับบทบัญญัติเดิมมากที่สุดแทนข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เหล่านั้น ส่วนข้อตกลงส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ดังเดิม