ท่าออกกำลังกาย

Close to Wide Grip Push Up

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังในท่านี้

❌ หลังไม่แอ่น