ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Forward Lunge

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ