ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Seated Bent Over Y Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ