ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Curtsy Lunge

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ