ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Single Leg Hip Thrust

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ