ท่าออกกำลังกาย

Seated Bent Over I Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ