ท่าออกกำลังกาย

Quadruped T Spine Rotation with One leg Abducted

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ