ท่าออกกำลังกาย

One-arm Dumbbell Thruster

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ