ท่าออกกำลังกาย

Seated Dumbbell Curl and Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ