ท่าออกกำลังกาย

Incline Dumbbell Fly

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ