ท่าออกกำลังกาย

Seated Dumbbell One Arm Overhead Triceps Extension

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ