ท่าออกกำลังกาย

Seated Dumbbell Triceps Kick Back

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ