ท่าออกกำลังกาย

Modified Triceps Push Up

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ