ท่าออกกำลังกาย

Tube Band Alternating Chest Press

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ