ท่าออกกำลังกาย

Band Single Arm Triceps Extension

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ