ท่าออกกำลังกาย

Shoulder Stretch (Anterior Deltoid)

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ