ท่าออกกำลังกาย

Sit up

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

บริหารและเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เคล็ดลับในท่านี้

เกร็งท้องก่อนยกตัวขึ้น

ข้อควรระวังในท่านี้

ถ้ามีอาการปวดหลังให้เลี่ยงท่านี้