ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก

Fit-d Workshop

 

 

FiT-D สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ

          What : เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ เน้นความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

          TIme : ระยะเวลาขั้นต่ำ 45 นาที หรือสามารถปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้

ตัวอย่างหัวข้อทางด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี, Office Syndrome, เลือกทาน ลดพุง หรือไม่มีเวลา แต่ก็ฟิตเฟิร์มได้

 

2.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

         What : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดมวลไขมัน วัดความอ่อนตัว เป็นต้น เพราะการมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ก็ไม่ได้ความว่ามีสุขภาพดี เพราะสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้ทำกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

         Time : ระยะเวลาขั้นต่ำ 60 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ทดสอบด้วย)

 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

ทดสอบ101 : เป็นการทดสอบแบบง่าย ที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกาย

ทดสอบ102 : เป็นการทดสอบแบบมาตรฐาน พร้อมใบแสดงผลการทดสอบ โดยผู้เข้าร่วมทดสอบต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายก่อนการทดสอบ

 

3.กิจกรรมออกกำลังกาย

         What : เป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันการออกกำลังกายชั้นนำของอเมริกา (ACSM) โดยผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน

         Time : ระยะเวลาขั้นต่ำ 30 นาที หรือสามารถปรับให้เหมาะสมตามหน่วยงานได้

 

กิจกรรมออกกำลังกายจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

ออกกำลังกาย101 : จะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายแบบง่าย สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกาย ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ออกกำลังกาย102 : สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันการออกกำลังกายชั้นนำของอเมริกา (ACSM) เพื่อให้ออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี ไม่เกิดการบาดเจ็บ

 

***โดยกิจกรรมทั้งหมดจะควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกกำลังกาย ที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีประสบการณ์การทำงาน***

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ FiT-D เคยจัดกิจกรรมมา เช่น

กิจกรรมเดินหมื่นก้าว สองเท้าพิชิตโรค

         เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเดินวันละ 10,000 ก้าว โดยใช้รูปแบบของการแข่งขันเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเดิน ไม่ว่าจะแข่งแบบกลุ่มเพื่อคอยกระตุ้นกันเองภายในกลุ่ม หรือแข่งแบบเดี่ยวเพื่อให้ตัวเราเองพยายามเดินมากขึ้น กิจกรรมเป็นลักษณะ Reality คอยอัพข้อมูลจำนวนก้าวทุกวันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและน่าสนใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามได้ผ่านทาง Website 

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุมชน

         เป็นกิจกรรมที่จัดภายใต้งานของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่เน้นในเรื่องของการจัดการพื้นที่สุขภาวะในชุมชน ซึ่งทาง FiT-D จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องของแนวทางการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก เป็นต้น รวมไปถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ภายในท้องถิ่นมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมท่าออกกำลังกายที่สามารถทำได้เอง เช่น ผ้าขาวม้า ยางยืด ไม้พลอง บันไดลิง ลูกเทนนิส เป็นต้น

 

กิจกรรม Healthy Buddy Gang

         เป็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายแบบกลุ่ม โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายและสุขภาพ คอยดูแล กระตุ้น ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพและการทานอาหาร 1 คน รวมไปถึงการสอนการออกกำลังกายด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ขององค์กรอีกด้วย

 

ตัวอย่างรูปกิจกรรม

 

สามารถดูตัวอย่างวีดีโอได้ที่

http://youtu.be/EjYuH8wYU6A